Algemene Voorwaarden ivizi

Laatst bijgewerkt op 28 maart 2013

Adres: Molensingel 25, 6229 PB Maastricht
KvK: 14131364
BTW: NL.8223.13.017.B01
Email adres: info@ivizi.nl
Domeinnaam: www.ivizi.nl

1. DEFINITIES

ivizi:
• ivizi B.V., Molensingel 25, (6229 PB) Maastricht, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14131364;
en/of
• ivizi XL B.V., Molensingel 25, (6229 PB) Maastricht, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14131385;
en/of
• ivizi Maastricht B.V., Wycker Brugstraat 30, (6221 ED Maastricht, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14094362;
en/of
• ivizi Heerlen B.V., Saroleastraat 45b, (6411 LR) Heerlen, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14108046;
en/of
• ivizi Venlo B.V., Vleesstraat 75, (5911 JD) Venlo, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50048236;

Consument:
natuurlijk persoon die producten en/of diensten van ivizi koopt voor privégebruik. Niet-consument: rechtspersoon of natuurlijk persoon die geen consument is.

Koper:
ieder natuurlijk of rechtspersoon die producten en/of diensten koopt van ivizi. Producten: goederen tot koop waarvan de koper zich tegenover ivizi verbindt, zoals apparatuur, software en/of supplies.

Diensten:
de door of namens ivizi, al dan niet met betrekking tot producten, te verlenen service en ondersteuning, waaronder installaties, trainingen, educatie, reparatie en onderhoud. Software: computerprogrammatuur.

Occasions:
tweedehands producten.

Overeenkomst:
iedere overeenkomst tussen ivizi en koper.

Koop op afstand:
een overeenkomst tussen ivizi en consument in de zin van artikel 7:46a BW en welke tot stand komt door middel van een door ivizi georganiseerd systeem voor verkoop op afstand en waarbij gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.

Online winkel:
de digitale winkel van ivizi via haar website www.ivizi.nl.

Winkel:
alle (inloop)vestigingen van ivizi.

2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (online)aanbiedingen, (online)offertes en (online)overeenkomsten tot verkoop van producten en/of diensten door ivizi aan kopers. Indien een bepaling van deze voorwaarden alleen geldt voor consumenten of alleen voor niet- consumenten dan wordt dat vermeld. Voor overeenkomsten die tot stand komen via de online winkel gelden de bijzondere bepalingen uit artikel 9 die bij voorrang gelden in geval van tegenstrijdigheid met de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

2.2 Iedere afwijking of wijziging van de algemene voorwaarden vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van ivizi. Een eventuele afwijking heeft slechts betrekking op de desbetreffende overeenkomst, zodat hierop geen beroep kan worden gedaan in andere overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.3 Uitsluitend deze algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn op alle (online)aanbiedingen, (online)offertes en (online)overeenkomsten tot verkoop van producten en/of diensten door ivizi aan koper ongeacht enige andersluidende bepaling in kopers algemene (verkoop)voorwaarden of door koper aangebrachte wijziging(en) op factuur of orderbevestigingsformulier. Deze algemene voorwaarden sluiten de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uit tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.4 ivizi behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden aan te passen c.q. aan te vullen. Steeds is van toepassing de versie van de algemene voorwaarden zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

2.5 In het geval dat enige bepaling van deze algemene voorwaarden door een bevoegde rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.6 Naast de algemene voorwaarden kunnen bij acties bijzondere actievoorwaarden van toepassing zijn.

2.7 Bij het betreden van een winkel van ivizi wordt aan (potentiële) kopers op duidelijke wijze kenbaar gemaakt dat ivizi beschikt over algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de gesloten overeenkomsten en welke ter inzage liggen in iedere vestiging van ivizi. Deze algemene voorwaarden zijn ter plekke opvraagbaar en worden op verzoek van koper kosteloos per e-mail toegezonden én zijn tevens te raadplegen op www.ivizi.nl.

3. AANBIEDINGEN, ORDERS EN AFLEVERINGEN

3.1 Alle door ivizi gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven (hierna te noemen: aanbiedingen), in welke vorm dan ook zijn geheel vrijblijvend en tussentijds uitverkocht voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig gedurende de in de aanbieding vermelde termijn. Indien een dergelijke termijn ontbreekt geldt een aanbieding gedurende tien dagen van offertedatum.

3.2 Voor niet-consumenten zijn de door ivizi genoemde (leverings)termijnen indicatief. Opgegeven (leverings)termijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Indien een wijziging in de omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht. Bij niet tijdige levering dient ivizi in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn tot levering dient te worden geboden.

3.3 Bij consumenten zal levering op afgesproken data plaatsvinden. Bij niet tijdige levering dient ivizi in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn tot levering dient te worden geboden. Consumenten zijn tot het moment van levering gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden indien levering niet binnen dertig kalenderdagen na de overeengekomen leveringsdatum heeft plaatsgevonden.

3.4 Levering kan om praktische redenen in gedeelten plaatsvinden.

3.5 Indien ivizi door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is ivizi gerechtigd de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van ivizi op betaling door de koper van de reeds door ivizi verrichte leveranties of prestaties, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Ingeval van opschorting zal ivizi alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Van overmacht aan de zijde van ivizi is sprake, indien ivizi verhinderd wordt aan haar verplichtingen of aan de voorbereidingen daarvan te voldoen ten gevolge van omstandigheden buiten de invloedssfeer van ivizi, waaronder begrepen het niet voldoen door leveranciers van ivizi aan hun verplichtingen, werkstakingen, brand en het weigeren of intrekken van benodigde vergunningen of licenties. In geval van overmacht is ivizi op grond van artikel 6:78 BW slechts aansprakelijk voor de schade van de koper indien en voor zover zij in verband met haar tekortkoming een voordeel geniet dat zij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben, tot ten hoogste het bedrag van dit voordeel.

3.6 Iedere bestelling van producten en/of diensten wordt aangemerkt als een aanbod van de koper om de producten en/of diensten met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden te kopen. ivizi aanvaardt het aanbod onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, op het moment dat zij de bestelling bevestigt. ivizi is vrij om - binnen haar normale bedrijfsuitoefening - orders te accepteren of te weigeren.

3.7 De door ivizi gehanteerde lijsten, technische specificaties, maten en dergelijke, zijn door ivizi en/of haar leveranciers naar beste kunnen opgesteld, doch zijn slechts benaderingen en schattingen en geven als zodanig geen enkele garantie. Afwijkingen geven aan koper geen recht, aflevering en/of betaling van producten uit te stellen of te weigeren, noch recht op vergoeding.

3.8 Het risico voor verlies van of schade aan de goederen gekocht door koper van ivizi gaat over op koper op het moment van aflevering. Aflevering vindt plaats op de wijze en de plaats zoals bepaald in het orderbevestigingsformulier of zoals voorgesteld door koper en schriftelijk bevestigd door ivizi. Indien geen plaats van aflevering is vastgesteld in het orderbevestigingsformulier en niet anderszins is overeengekomen, zal het adres Molensingel 25, (6229 PB) Maastricht de plaats van aflevering zijn.

4. KOOPPRIJS EN BETALINGEN

4.1 De overeengekomen prijs zal als volgt worden bepaald:

a. Indien de order door ivizi is geaccepteerd via haar orderbevestigingsformulier of via een schrijven waarin een prijs is vermeld: de prijs blijkend uit zo’n orderbevestigingsformulier of uit zodanig schrijven;

b. indien de order door ivizi op andere wijze dan als bedoeld in sub a is geaccepteerd: de voorgestelde detailhandelsprijs, zoals bepaald in de van toepassing zijnde prijslijsten van onder meer Apple en overige leveranciers van ivizi, die van kracht zijn op de datum van de order.

4.2 Indien na de datum van offerte één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is ivizi gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft niet- consumenten niet het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij; de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de leverancier rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

4.3 De prijs is exclusief transport- en transportverzekeringskosten voor vervoer van producten naar een plaats van aflevering, tenzij anders is overeengekomen. ivizi is geheel vrij in de keuze van transport. ivizi is gerechtigd orders in gedeelten af te leveren en afzonderlijk te factureren. 

4.4 De koopprijs is, indien niet anders is overeengekomen, in euro’s, door de koper verschuldigd op het moment van aflevering. Betalingen dienen voor aflevering plaats te vinden in contanten, pinbetaling, bancair, per creditcard of door middel van tegoed- en cadeaubonnen te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. ivizi is gerechtigd naar eigen keuze eerdere betaling te eisen van de gehele of gedeeltelijke koopprijs, zoals volledige betaling op het moment dat de order wordt geplaatst.

4.5 In het geval dat koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is ivizi gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling de desbetreffende koopovereenkomst ontbonden te achten, of levering te staken onder voorbehoud van haar recht op schadevergoeding.

4.6 In het geval een consument zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, is de consument – zonder dat enige ingebrekestelling nodig is – van rechtswege in verzuim en is ivizi, onverminderd haar overige toekomende rechten, gerechtigd over het gehele openstaande bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag der algehele voldoening. In het geval een niet-consument zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, is de niet-consument – zonder dat enige ingebrekestelling nodig is – van rechtswege in verzuim en is ivizi, onverminderd haar overige toekomende rechten, gerechtigd over het gehele openstaande bedrag de wettelijke handelsrente in rekening te brengen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag der algehele voldoening.

4.7 Indien ivizi na de vervaldatum van de factuur incassomaatregelen moet nemen is de koper buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De door de koper verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van EUR 40,--. Levering van producten en/of diensten kan tot betaling van de factuurprijs worden opgeschort.

4.8 Niet-consumenten hebben zonder schriftelijke toestemming van ivizi niet het recht op verrekening of opschorting.

4.9 Van koopprijzen met een schrijffout waarvan voor een ieder duidelijk is dat het niet de werkelijke prijs is, kan geen nakoming worden geëist.

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD

5.1 De eigendom van alle door ivizi aan koper geleverde producten blijft bij ivizi, zolang koper niet aan al zijn betalingsverplichtingen - uit welke hoofde dan ook - jegens ivizi heeft voldaan en gaat pas dan over op koper, wanneer koper al zijn betalingsverplichtingen - uit welke hoofde dan ook - jegens ivizi is nagekomen. De koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verzekeren tegen nieuwwaarde. Eventuele uitgekeerde schadepenningen die in de plaats treden van de producten komen toe aan ivizi.

5.2 Zolang de eigendom van de producten niet op de koper is overgegaan mag deze de producten niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. Koper is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ivizi te bewaren. Als de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is ivizi zonder enige voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling gerechtigd de goederen terug te halen. Koper dient ivizi tot het terughalen in de gelegenheid te stellen.

6. RETOURNEREN EN RUILEN WINKELAANKOPEN

6.1 Retournering van een bij ivizi gekocht product tegen restitutie van de koopprijs in de vorm van een tegoedbon is mogelijk binnen 8 dagen na aankoop. ivizi is alleen gehouden een verzoek tot restitutie van de koopprijs in de vorm van een tegoedbon te honoreren, indien de koper binnen 8 dagen na aankoop terugbetaling van de koopprijs of omruil verlangt, zonder dat er sprake is van een defect, en aan de volgende voorwaarden voldoet:

a. De koper moet gelijktijdig de originele kassabon overleggen.
b. Het product dient aangekocht te zijn in een vestiging van ivizi in Nederland.
c. Het product inclusief eventuele accessoires moet compleet en onbeschadigd in de originele en onbeschadigde verpakking zijn verpakt.
d. Een eventuele verzegeling mag niet zijn verbroken.
e. Het product is ongebruikt.

6.2 Retournering van een bij ivizi gekocht product tegen restitutie van de koopprijs in de vorm van een tegoedbon is alleen mogelijk met originele kassabon. Indien ivizi uit coulanceoverwegingen, dus geheel vrijblijvend, niettemin bereid is het bij ivizi gekochte product zonder originele kassabon terug te nemen, geschiedt dit alleen tegen ruiling voor een ander ivizi product of tegen uitreiking van een tegoedbon.

6.3 Uitgesloten van retour en omruiling zijn: 

a. Prepaidpakketten en -kaarten.
b. Softwarepakketten.
c. Licentiegebonden producten.
d. Serienummer gebonden producten.
e. Hygiënische producten (koptelefoons en dergelijke).
f. Verbruiksartikelen (inktcartridges, toners en dergelijke)
g. Zaken die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper (maatwerk) of speciaal voor de koper bestelde producten.

6.4 Ook uitgesloten van retour en omruiling zijn producten die enige verandering hebben ondergaan - in de breedste zin van het woord door toedoen van de koper of derden. 

6.5 Tegoedbonnen, Giftcards en cadeaubonnen kunnen niet tegen contant geld worden ingewisseld. Voor een eventueel restbedrag na verzilvering van een tegoed- of cadeaubon, ontvangt de koper in beginsel een nieuwe tegoed- of cadeaubon.

7. RETOURNEREN EN RUILEN ONLINE AANKOPEN

7.1 Retournering van een bij ivizi online gekocht product tegen restitutie van de koopprijs is mogelijk binnen 14 dagen na aankoop. ivizi is alleen gehouden een verzoek tot restitutie van de koopprijs te honoreren, indien de koper binnen 14 dagen na aankoop terugbetaling van de koopprijs of omruil verlangt, zonder dat er sprake is van een defect, en aan de volgende voorwaarden voldoet:

a. De koper moet zijn retour online hebben aangemeld middels het herroepingsformulier.
b. Het product dient aangekocht te zijn in de online webshop van ivizi.
c. Het product inclusief eventuele accessoires moet compleet en onbeschadigd in de originele en onbeschadigde verpakking zijn verpakt.
d. Een eventuele verzegeling mag niet zijn verbroken.
e. Het product is ongebruikt.

7.2 Uitgesloten van retour en omruiling zijn:

a. Producten die door de klant zijn gebruikt
b. Programmatuur (zoals softwareproducten) en vergelijkbare producten waarvan de verzegeling is verbroken.
c. Verbruiksartikelen (inkt cartridges etc) waarvan de verpakking is geopend.
d. Producten die door persoonlijk gebruik onhygiënisch worden na opening van de verpakking (zoals koptelefoons, Apple Watch e.d.).
e. Op maat gemaakte of samengestelde producten naar wens van de klant.
f. Cadeaubonnen, prepaidpakketten en -kaarten e.d. 

7.3 Ook uitgesloten van retournering en omruiling zijn producten die enige verandering hebben ondergaan - in de breedste zin van het woord door toedoen van de koper of derden.

7.4 Tegoedbonnen, Giftcards en cadeaubonnen kunnen niet tegen contant geld worden ingewisseld. Voor een eventueel restbedrag na verzilvering van een tegoed- of cadeaubon, ontvangt de koper in beginsel een nieuwe tegoed- of cadeaubon.

7.5 Voor zakelijke online aankopen geldt geen 14 dagen herroepingstermijn. Om die reden kunnen zakelijke bestellingen niet worden geretourneerd.

7.6 Retourneren geldt op eigen risico en kosten van de klant. ivizi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermist geraakte of beschadigde retourzendingen en zal niet bemiddelen in deze. 

8. GARANTIES EN REPARATIES

8.1 Behoudens de hierna opgenomen uitzonderingen garandeert ivizi dat de door haar geleverde producten gedurende zes maanden na aflevering voldoen aan de daarvoor geldende en door de leveranciers of licentiegevers afgegeven specificaties. Indien het product binnen deze garantietermijn een gebrek vertoond, zal ivizi of haar leverancier of de licentiegever het product binnen een redelijke termijn kosteloos herstellen of naar haar keus vervangen, mits het product aan ivizi is terugbezorgd en vervoerskosten zijn vooruitbetaald (met naam, adres, emailadres, telefoonnummer van de koper, omschrijving van het probleem en bewijs van datum van aankoop gehecht aan het product). Door leveranciers of licentiegevers aan ivizi gegeven garanties voor producten zullen steeds aan kopers worden overgedragen. Na de garantieperiode wordt elke aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten. Deze garantiebepalingen tasten de wettelijke rechten van consumenten niet aan.

8.2 Deze garantie is niet van toepassing indien het gebrek het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/of niet aan ivizi is toe te rekenen waaronder ongelukken, beschadiging, verminking, blootstelling aan water, kortsluiting, misbruik, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden en service of aanpassing door een voor het betreffende product niet-geautoriseerd service centre.

8.3 Op samengevoegde producten en onderdelen en op verbruiksgoederen (drums, toners en inkten e.d.) geeft ivizi geen garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd. De garantie vervalt als het type- of serienummer van een zaak is verwijderd of gewijzigd of indien de zaak gedemonteerd is (geweest).

8.4 Bij melding van een defect dient de koper steeds uitdrukkelijk voorafgaand te melden dat aanspraak wordt gemaakt op garantie.

8.5 Na de garantieperiode maar tijdens de economische levensduur van een product, moet de koper kunnen aantonen dat een product non-conform is en het product juist is gebruikt.

8.6 Als door een reparatie vanwege non-conformiteit de economische levensduur wordt verlengd, dan kan ivizi een deel van de reparatiekosten aan de koper in rekening brengen naar rato van de verlenging van de economische levensduur. Ook bij vervanging kan ivizi kosten in rekening brengen naar rato van de verlengde economische levensduur. Bij vervanging houdt ivizi zich het recht voor een technisch gelijkwaardig product te leveren.

8.7 Buiten Nederland of buiten de winkel van ivizi gekochte Apple producten kunnen ter reparatie worden aangeboden bij een vestiging van ivizi in Nederland, als het product in Nederland te koop is of te koop is geweest. ivizi behoudt zich het recht ongekwalificeerde producten te weigeren.

8.8 Op de tegen betaling uitgevoerde reparaties verleent ivizi of haar leverancier een beperkte garantie van 3 maanden, tenzij op de reparatiebon anders staat vermeld.

8.9 Gerepareerde producten waarvan de kosten door de koper moeten worden betaald, worden uitsluitend tegen contante betaling van het totaalbedrag afgegeven.

8.10 Reparaties kunnen alleen op vertoon van het originele afgiftebewijs van ivizi worden afgegeven. ivizi is niet gehouden te controleren of de persoon die op vertoon van het originele afgiftebewijs van ivizi de producten afhaalt, ook de rechtmatige eigenaar is.

8.11 Bij verlies van het originele afgiftebewijs zal ivizi de al dan niet gerepareerde producten uitsluitend afgeven op vertoon van een geldig legitimatiebewijs op naam van de persoon die volgens de administratie van ivizi het te repareren product heeft afgegeven, waarbij degene die het product afhaalt voor ontvangst dient te tekenen.

8.12 Indien de koper al dan niet op basis van garantie ivizi opdracht heeft gegeven tot reparatie van een product en het product wordt niet binnen drie maanden nadat het product gereed is, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag afgehaald door de koper, dan wordt de koper geacht afstand te hebben gedaan van het ter reparatie ingeleverde product ten behoeve van ivizi. De koper zal alsdan ivizi vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak. De koper blijft ook na afstand te hebben gedaan van het product de onderzoek- en/of reparatiekosten verschuldigd.

8.13 Wanneer een apparaat bij ivizi ter reparatie wordt aangeboden welke is voorzien van niet-originele onderdelen, en welke onderdelen door een derde partij zijn aangebracht, kan ivizi niet aansprakelijk worden gesteld voor het defect raken / beschadigen van betreffende onderdelen tijdens reparatie. De bijkomende kosten hiervan zijn voor eigen rekening.

8.14 Occasions worden door ivizi aan koper verkocht in de feitelijke staat van aflevering. Voor door ivizi geleverde occasions, garandeert ivizi niet, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, de kwaliteit, verhandelbaarheid of geschiktheid voor enig bepaald doel, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Ten aanzien van occasions met een verkoopprijs van EUR 150,- of meer garandeert ivizi dat deze vrij zijn van gebreken gedurende drie maanden na aflevering. Indien het product binnen deze garantietermijn een gebrek vertoond, zal ivizi het product indien redelijkerwijs mogelijk binnen een redelijke termijn kosteloos herstellen, of naar haar keus terugnemen en de koopprijs aan koper restitueren, mits het product aan ivizi is terugbezorgd en vervoerskosten zijn vooruitbetaald (met naam, adres, telefoonnummer van de koper, omschrijving van het probleem en bewijs van datum van aankoop gehecht aan het product). De aansprakelijkheid van ivizi is beperkt tot de nakoming van deze garantieverplichtingen.

9. NON-CONFORMITEIT

9.1 De koper, dan wel een in zijn opdracht handelende derde dient de door ivizi geleverde producten terstond na aflevering nauwkeurig te controleren.

9.2 Alle klachten verband houdende met non-conformiteit van of zichtbare afwijkingen met het overeengekomene moeten door niet-consumenten op de desbetreffende transportdocumenten worden aangegeven en schriftelijk gemeld worden aan ivizi binnen zeven dagen vanaf datum van aflevering. Daarna worden de producten geacht te zijn aanvaard.

9.3 Consumenten dienen ivizi binnen bekwame tijd na de ontdekking op de hoogte te stellen van non-conformiteit of zichtbare afwijkingen met het overeengekomene. Daarna worden de producten geacht te zijn aanvaard.

9.4 Op voorwaarde dat de koper heeft voldaan aan hiervoor genoemde voorwaarden en genoegzaam is aangetoond dat de producten niet beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen, heeft ivizi de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken producten te vervangen door nieuwe producten, hetzij desbetreffende zaken deugdelijk te repareren, hetzij de koopprijs daarvan te restitueren en/of het gefactureerde bedrag te crediteren, hetzij de koper alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de prijs te verlenen. Indien dit voor ivizi redelijkerwijs niet mogelijk is, heeft de koper het recht de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming ontbinding niet rechtvaardigt. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde voorwaarden is ivizi met betrekking tot het geleverde van haar verplichtingen volledig gekweten. Deze bepaling laat de rechten van Consumenten met betrekking tot gebreken aan producten onverlet.

10. KOOP OP AFSTAND

10.1 De koper kan uit het aanbod via de online winkel artikelen kiezen en in de winkelwagen plaatsen. Dan wordt de koper gevraagd zich te registreren of om in te loggen als hij zich al eerder heeft geregistreerd en een wijze van betaling te kiezen. De koper moet zich voorafgaand registreren om gebruik te kunnen maken van het aanbod. Surfen zonder daadwerkelijke overeenkomst is echter mogelijk zonder voorafgaande registratie.

10.2 Prijzen op de online winkel staan aangegeven bij de artikelen en zijn inclusief btw. Bij bestelling of betaling wordt de koper gevraagd de algemene voorwaarden te aanvaarden. 

10.3 De koper ontvangt een bevestiging van de bestelling op het bij registratie opgegeven emailadres, met welke ontvangstbevestiging de overeenkomst tot stand komt. ivizi is vrij om orders naar eigen inzicht en zonder nadere motivering te accepteren of te weigeren.

10.4 Bij bestellingen via de online winkel kan de koper kiezen uit verschillende betalingsmogelijkheden. Bij betaling gelden de regels van de payment provider die de betaling afwikkelt. Een remboursbetaling vindt contant plaats dan wel op een wijze als door de vervoerder bepaald.

10.5 In het geval van een koop op afstand geldt voor consumenten het volgende:

Consumenten mogen de koop van producten eenzijdig zonder opgave van redenen binnen 14 dagen na ontvangst van een product ontbinden. ivizi mag om een schriftelijke bevestiging vragen.

10.6 Ontbinding is uitgezonderd voor:

a. audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur (zoals softwareproducten) en vergelijkbare producten waarvan de verzegeling is verbroken
b. verbruiksartikelen zoals cartridges en toners waarvan de verpakking is geopend
c. hygiënische producten (zoals koptelefoons en dergelijke)
d. producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig speci caties van de consument
e. producten die voor verkoop ongeschikt zijn geworden of zijn gebruikt.

10.7 De consument is verantwoordelijk voor het retourneren van het product en voor de daaraan verbonden kosten. De eventueel door de consument betaalde bedragen zullen binnen 30 dagen na de ontbinding aan de consument worden terugbetaald.

10.8 Als plaats van levering geldt het huisadres dat de koper aan ivizi heeft opgegeven dan wel het adres van het afhaalpunt dat door de koper tijdens de bestelling is geselecteerd.

11. RESERVERING VAN PRODUCTEN

11.1 De klant kan een product reserveren. Aan deze service zijn geen extra kosten verbonden, maar ivizi kan voor sommige producten een aanbetaling eisen van minimaal 10% van de koopprijs. Als dat het geval is, wordt dit uitdrukkelijk door ivizi gemeld.

11.2 Indien de klant een reservering wil maken, kan hij dit bewerkstelligen via de telefonische klantendesk van ivizi, via email of in samenwerking met een verkoopmedewerker in de betreffende ivizi winkel. ivizi bericht de klant, zodra het gereserveerde product klaar ligt om te worden afgehaald in de winkel.

11.3 ivizi houdt, na kennisgeving als hiervoor bedoeld, het gereserveerde product maximaal 3 werkdagen beschikbaar.

11.4 ivizi behoudt zich het recht voor om een reservering, zonder nadere verklaring, te weigeren alsmede de volgorde van uitlevering in geval van reserveringen te bepalen.

12. DIENSTEN

12.1 Indien ivizi diensten verricht is in aanvulling op de overige bepalingen dit artikel van toepassing.

12.2 ivizi spant zich er voor in, in haar aanbiedingen tot het verrichten van diensten een zo goed mogelijk beeld van de uit te voeren werkzaamheden te geven. ivizi behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren en is niet aansprakelijk voor de schade die direct dan wel indirect uit deze weigering ontstaat of zal ontstaan. Zolang een aanbieding niet door koper aanvaard is, behoudt ivizi zich het recht voor om haar capaciteit elders in te zetten.

12.3 Indien naar het oordeel van ivizi derden bij de opdracht moeten worden ingeschakeld, is de koper gehouden om hieraan zijn medewerking te verlenen.

12.4 ivizi spant zich in om diensten tijdig uit te voeren. ivizi is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade indien zij er niet in slaagt diensten tijdig uit te voeren.

12.5 De koper dient ivizi op redelijke wijze te accommoderen, informatie te verschaffen en medewerking te verlenen opdat ivizi de diensten kan verlenen.

12.6 De koper is verantwoordelijk voor het maken van volledige en actuele kopieën van zijn computerprogramma’s en gegevens en het veiligstellen van vertrouwelijke gegevens en/of informatie, voordat ivizi de diensten uitvoert.

12.7 ivizi zal zich inspannen de door haar te leveren diensten als goed opdrachtnemer uit te voeren.

12.8 Indien er sprake is van meerwerk is ivizi gerechtigd om dit bij de koper in rekening te brengen. Meerwerk zal – voor zover mogelijk – zo vroeg mogelijk door ivizi aan koper schriftelijk worden medegedeeld. De koper wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk, de daaraan verbonden kosten en de zonodig aangepaste levertijd, tenzij de koper schriftelijk bezwaar maakt voor de aanvang van de uitvoering van het meerwerk en in ieder geval binnen vijf dagen na de voornoemde kennisgeving door ivizi.

12.9 Voor zover de dienstverlening bestaat uit het verzorgen van educatie c.q. training is ivizi gerechtigd om voor de aanvang daarvan de ter zake verschuldigde betaling te verlangen. Bij annulering van deelname aan educatie c.q. training binnen vijf dagen voor aanvang is de koper de deelnemingskosten volledig verschuldigd. In het geval het aantal aanmeldingen daartoe aanleiding geeft is ivizi gerechtigd om de educatie c.q. training te annuleren. ivizi is niet aansprakelijk voor de schade die direct dan wel indirect uit deze annulering zal ontstaan.

13. VRIJWARINGEN

13.1 De koper vrijwaart ivizi voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de tussen ivizi en de koper gesloten overeenkomst worden gebruikt.

13.2 Indien de koper aan leverancier informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

14. INTELLECTUELE EIGENDOM

14.1 Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde c.q. geleverde softwareproducten of andere producten - waaronder ook analyses, ontwerpen, handleidingen, documentatie, rapporten - berusten uitsluitend bij ivizi en/of haar leveranciers en/of de licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

14.2 Het is koper niet toegestaan deze producten te kopiëren, te veranderen, door te verkopen of op andere wijze in het verkeer te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Met betrekking tot door ivizi vervaardigde handleidingen is het verboden deze geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te fotokopiëren, te vertalen of samen te vatten, of op andere wijze in het verkeer te brengen, zonder schriftelijke toestemming van ivizi.

14.3 De koper heeft het recht een reservekopie van de software aan te houden, waaronder tevens dient te worden verstaan te maken. Onder reservekopie wordt in deze voorwaarden verstaan een stoffelijk voorwerp waarop de software is vastgelegd, uitsluitend ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar van de programmatuur in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. De reservekopie dient een identieke kopie te zijn en steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het originele exemplaar.

14.4 ivizi behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

15. AANSPRAKELIJKHEID

15.1 ivizi is niet aansprakelijk voor schade anders dan met inachtneming van het in dit artikel bepaalde. De wettelijke aansprakelijkheid, contractuele aansprakelijkheid en aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad is beperkt tot het bedrag van de door koper aan ivizi voor het product of de dienst betaalde prijs. Indien enig opzettelijk of bewust roekeloos handelen of nalaten door ivizi of haar leidinggevenden leidt tot dood of lichamelijk letsel, dan is haar aansprakelijkheid daarvoor niet beperkt.

15.2 ivizi aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens koper voor; schade door een gebrek of tekortkoming aan producten die door ivizi binnen een redelijke periode zijn vervangen of hersteld; indirecte schade of zuivere vermogensschade zoals gederfde omzet en winst; schade die voorkomen had kunnen worden door adviezen en instructies van ivizi op te volgen; schade die is veroorzaakt doordat ivizi gebruik heeft gemaakt van door de koper gespecificeerde of aangeleverde materialen en/of gehandeld heeft in overeenstemming met de aanwijzingen van de koper; schade die wordt veroorzaakt doordat de koper heeft nagelaten volledige en actuele kopieën te bewaren van zijn computerprogramma’s en gegevens; en schade die wordt veroorzaakt doordat de koper heeft nagelaten vertrouwelijke gegevens en/of informatie veilig te stellen.

16. BESCHERMING PERSOONS- EN/OF BEDRIJFSGEGEVENS

16.1 ivizi leeft de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties en/of de Wet Bescherming Persoonsgegevens, na. Indien een koper zijn persoonlijke gegevens wenst in te zien, corrigeren of verwijderen, kan de koper hierover met ivizi contact opnemen. ivizi zal de koper alle gewenste informatie verstrekken en indien door de koper gewenst de gegevens aanpassen of verwijderen.

16.2 De door de koper verstrekte gegevens worden door ivizi gebruikt voor het verwerken van de overeenkomsten en opgenomen in haar klantenbestand.

16.3 ivizi gaat zorgvuldig om met de door u verstrekte persoonsgegevens met inachtneming van de voor de bescherming van persoonlijke gegevens geldende wettelijke bepalingen. 

16.4 De koper geeft door het accepteren van deze overeenkomst toestemming aan ivizi tot het registreren en gebruiken van zijn gegevens voor de verbetering van de dienstverlening en voor het gericht aanbieden van nieuwe producten en/of diensten.

17. KLANTENREGELING

17.1 Indien een koper niet tevreden is over de wijze waarop ivizi uitvoering geeft of heeft gegeven aan de overeenkomst, kan de koper zijn volledig en duidelijk omschreven klacht binnen bekwame tijd bij ivizi melden door middel van een beschrijving van de klacht via klantenservice@ivizi.nl

17.2 Bij ivizi ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst door ivizi beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere beantwoordingstijd vraagt, wordt door ivizi binnen de genoemde termijn een bericht van ontvangst van de klacht aan de koper gezonden met een indicatietermijn waarbinnen de koper een uitgebreider bericht kan verwachten.

18. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

18.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2 Ten aanzien van geschillen is de rechter in Maastricht bevoegd. Ten aanzien van geschillen tussen een consument en ivizi is de rechter in de woonplaats of het werkelijke verblijf van de consument mede bevoegd.

19. DIVERSEN

19.1 Deze algemene voorwaarden zijn op 28 maart 2013 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Sittard en zijn tevens in te zien op www.ivizi.nl.

19.2 De contractdatum is bepalend voor de op het contract van toepassing zijnde algemene voorwaarden.